ИИА ДД ДОО Owned by Дејан Донев: сопственик ИИА ДД ДОО<span class='link-type'>Owned by</span>Дејан Донев сопственик сопственикДејан Донев Employee of ЕМ МЕДИА ДООЕЛ: маркетинг контактДејан Донев<span class='link-type'>Employee of</span>ЕМ МЕДИА ДООЕЛ маркетинг контактмаркетингконтактЕМ МЕДИА ДООЕЛ Owned by Ацо Мисалјовски: сопственик и директорЕМ МЕДИА ДООЕЛ<span class='link-type'>Owned by</span>Ацо Мисалјовски сопственик и директорсопственики директорИИА ДД ДОО Owned by Диме Вакански: сопственикИИА ДД ДОО<span class='link-type'>Owned by</span>Диме Вакански сопствениксопственикПортал КУРИР Owned by ЕМ МЕДИА ДООЕЛ: сопственик на брендотПортал КУРИР<span class='link-type'>Owned by</span>ЕМ МЕДИА ДООЕЛ сопственик на брендотсопственикнабрендотПортал Лидер Owned by ЕМ МЕДИА ДООЕЛ: сопственик на брендотПортал Лидер<span class='link-type'>Owned by</span>ЕМ МЕДИА ДООЕЛ сопственик на брендотсопственикнабрендотПортал Офсајд Owned by ЕМ МЕДИА ДООЕЛ: сопственик на брендотПортал Офсајд<span class='link-type'>Owned by</span>ЕМ МЕДИА ДООЕЛ сопственик на брендотсопственикнабрендотПортал Денешен Owned by ИИА ДД ДОО: сопственик на брендотПортал Денешен<span class='link-type'>Owned by</span>ИИА ДД ДОО сопственик на брендотсопственикнабрендотПортал Буквар Owned by ИИА ДД ДОО: сопственик на брендотПортал Буквар<span class='link-type'>Owned by</span>ИИА ДД ДОО сопственик на брендотсопственикнабрендотГрад Скопје money to ИИА ДД ДОО: тендер од 157500 денариГрад Скопје<span class='link-type'>money to</span>ИИА ДД ДОО тендер од 157500 денаритендер од157500денариИнтернет телевизија Македонија 24 Owned by ЕМ МЕДИА ДООЕЛ: седиште на иста адреса 9 Мај 22 БИнтернет телевизија Македонија 24<span class='link-type'>Owned by</span>ЕМ МЕДИА ДООЕЛ седиште на иста адреса 9 Мај 22 Бседиштена истаадреса 9Мај 22 БМинистерство за култура money to ИИА ДД ДОО: компанијата ја печати програмата на министерствотоМинистерство за култура<span class='link-type'>money to</span>ИИА ДД ДОО компанијата ја печати програмата на министерствотокомпанијатаја печатипрограматанаминистерствотоВлада на РМ money to ЕМ МЕДИА ДООЕЛ: тендери за набавка на видео вести Влада на РМ<span class='link-type'>money to</span>ЕМ МЕДИА ДООЕЛ тендери за набавка на видео вести тендери занабавкана видеовести Билјана Трендафилова Employee of ЕМ МЕДИА ДООЕЛ: координатор на порталот ЛидерБилјана Трендафилова<span class='link-type'>Employee of</span>ЕМ МЕДИА ДООЕЛ координатор на порталот ЛидеркоординаторнапорталотЛидерПортал на шоуто Танц со ѕвездите Owned by ИИА ДД ДОО: регистрант на порталот танц со ѕвездитеПортал на шоуто Танц со ѕвездите<span class='link-type'>Owned by</span>ИИА ДД ДОО регистрант на порталот танц со ѕвездитерегистрантнапорталоттанц соѕвездитеИнтернет телевизија Македонија 24 Owned by ИИА ДД ДОО: компанијата е регистрант на брендотИнтернет телевизија Македонија 24<span class='link-type'>Owned by</span>ИИА ДД ДОО компанијата е регистрант на брендоткомпанијатаерегистрантнабрендотПортал Вистина Owned by ЕМ МЕДИА ДООЕЛ: сопственик на брендотПортал Вистина<span class='link-type'>Owned by</span>ЕМ МЕДИА ДООЕЛ сопственик на брендотсопственикнабрендотВладо Мисајловски Family Ацо Мисалјовски: браќаВладо Мисајловски<span class='link-type'>Family</span>Ацо Мисалјовски браќабраќаБилјана Трендафилова Employee of ЈП Македонска радиотелевизија: уредник во информативна програмаБилјана Трендафилова<span class='link-type'>Employee of</span>ЈП Македонска радиотелевизија уредник во информативна програмауредник воинформативнапрограмаПортал на шоуто Танц со ѕвездите Owned by ЈП Македонска радиотелевизија: го емитува проектот Танц со звездитеПортал на шоуто Танц со ѕвездите<span class='link-type'>Owned by</span>ЈП Македонска радиотелевизија го емитува проектот Танц со звездитего емитувапроектотТанц созвездитеВладо Мисајловски Employee of Министерство за транспорт: државен секретарВладо Мисајловски<span class='link-type'>Employee of</span>Министерство за транспорт државен секретардржавенсекретарДејан ДоневДејан Донев Ацо МисалјовскиАцоМисалјовски Билјана ТрендафиловаБилјанаТрендафилова Владо МисајловскиВладоМисајловски Диме ВаканскиДимеВакански ЕМ МЕДИА ДООЕЛЕМ МЕДИАДООЕЛ ИИА ДД ДООИИА ДД ДОО Град СкопјеГрад Скопје Министерство за култураМинистерствоза култура Портал КУРИРПорталКУРИР Портал ЛидерПорталЛидер Портал ДенешенПорталДенешен Портал ОфсајдПорталОфсајд Портал ВистинаПорталВистина Портал БукварПорталБуквар Портал на шоуто Танц со ѕвездитеПортал нашоуто Танцсо ѕвездите Интернет телевизија Македонија 24ИнтернеттелевизијаМакедонија24 Влада на РМВлада на РМ ЈП Македонска радиотелевизијаЈПМакедонскарадиотелевизија Министерство за транспортМинистерствоза транспорт