Нетпрес КОМ Дооел Owned by ФИНЗИ ДООЕЛ: продаденНетпрес КОМ Дооел</br>Owned by</br>ФИНЗИ ДООЕЛ продаденпродаденДејан Николовски Employee of Нетпрес КОМ Дооел: Главен уредник, поранешен сопственикДејан Николовски</br>Employee of</br>Нетпрес КОМ Дооел Главен уредник, поранешен сопственикГлавенуредник,поранешенсопственикЛидија Станчевска Employee of Нетпрес КОМ Дооел: ДиректорЛидија Станчевска</br>Employee of</br>Нетпрес КОМ Дооел ДиректорДиректорФИНЗИ ДООЕЛ Owned by Finzy LLC, USA: сопственикФИНЗИ ДООЕЛ</br>Owned by</br>Finzy LLC, USA сопствениксопственикВладислав Стајковиќ Employee of ФИНЗИ ДООЕЛ: поранешен директорВладислав Стајковиќ</br>Employee of</br>ФИНЗИ ДООЕЛ поранешен директорпоранешендиректорФИНЗИ ДООЕЛ Owned by Коста Крпач : директорФИНЗИ ДООЕЛ</br>Owned by</br>Коста Крпач директордиректорВладислав Стајковиќ Employee of МОБИКО ДООЕЛ: директорВладислав Стајковиќ</br>Employee of</br>МОБИКО ДООЕЛ директордиректорНВСП ДООЕЛ Owned by Владислав Стајковиќ: сопственикНВСП ДООЕЛ</br>Owned by</br>Владислав Стајковиќ сопствениксопственикМОБИКО ДООЕЛ Owned by Жарко Луковски: сопственикМОБИКО ДООЕЛ</br>Owned by</br>Жарко Луковски сопствениксопственикНВСП ДООЕЛ Owned by Радио Слободна Македонија: сопственикНВСП ДООЕЛ</br>Owned by</br>Радио Слободна Македонија сопствениксопственикНВСП ДООЕЛ Owned by СГС - агенција за обезбедување: поранешен сопственикНВСП ДООЕЛ</br>Owned by</br>СГС - агенција за обезбедување поранешен сопственикпоранешенсопственикТ-ХОМЕ Македонија Owned by Жарко Луковски: извршен директорТ-ХОМЕ Македонија</br>Owned by</br>Жарко Луковски извршен директоризвршендиректорНетпрес КОМ ДооелНетпрес КОМДооел Лидија СтанчевскаЛидијаСтанчевска Дејан НиколовскиДејанНиколовски ФИНЗИ ДООЕЛФИНЗИ ДООЕЛ Коста Крпач Коста Крпач Владислав СтајковиќВладиславСтајковиќ МОБИКО ДООЕЛМОБИКОДООЕЛ Т-ХОМЕ МакедонијаТ-ХОМЕМакедонија Жарко ЛуковскиЖаркоЛуковски НВСП ДООЕЛНВСП ДООЕЛ Finzy LLC, USAFinzy LLC, USA Радио Слободна МакедонијаРадиоСлободнаМакедонија СГС - агенција за обезбедувањеСГС - агенцијазаобезбедување