कामदार संख्या : ६०९८७९ कादारबाट उठाएको रकम रु. १९५१६१२८०० कामदार संख्या : २२२२८० कामदारबाट उठाएको रकम रु. १,००,०२,६०,००० कामदार संख्या : २०७४१४ कामदारबाट उठाएको रकम रु. ६६३७२४८०० कामदार संख्या : २०७४१४ कादारबाट उठाएको रकम रु. ७२,५९,००,००० कामदार संख्या : २०७४१४ कामदारबाट उठाएको रकम रु. ६६३७२४८०० भिसा लुअर नेगरा बायोमेट्रिक इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स माइग्राम्स वन स्टप सेन्टर मलेशिया जाने कामदार मलेशिया