К3 ТВ - Куманово Owned by НВСП: сопственикК3 ТВ - Куманово<span class='link-type'>Owned by</span>НВСП сопствениксопственикРадио Слободна Македонија Owned by НВСП: сопственикРадио Слободна Македонија<span class='link-type'>Owned by</span>НВСП сопствениксопственикНВСП Owned by Владислав Стајковиќ: сопственикНВСП<span class='link-type'>Owned by</span>Владислав Стајковиќ сопствениксопственикСГС агенција за обезбедување Owned by НВСП: прв сопственикСГС агенција за обезбедување<span class='link-type'>Owned by</span>НВСП прв сопственикпрвсопственикНВСП Owned by Финзи, издавач на Нетптрес: прв сопственикНВСП<span class='link-type'>Owned by</span>Финзи, издавач на Нетптрес прв сопственикпрвсопственикК3 ТВ - Куманово Owned by Ацо Мисајловски: поранешен директорК3 ТВ - Куманово<span class='link-type'>Owned by</span>Ацо Мисајловски поранешен директорпоранешендиректорЕксико ДООЕЛ Employee of СГС агенција за обезбедување: исто седиште до 2012 г.Ексико ДООЕЛ<span class='link-type'>Employee of</span>СГС агенција за обезбедување исто седиште до 2012 г.истоседиште до2012 г.Владислав Стајковиќ Employee of МОБИКО: директорВладислав Стајковиќ<span class='link-type'>Employee of</span>МОБИКО директордиректорВладо Мисајловски - држ.секретар Мин. за транспорт Family Ацо Мисајловски: браќаВладо Мисајловски - држ.секретар Мин. за транспорт<span class='link-type'>Family</span>Ацо Мисајловски браќабраќаЕм Медиа ДООЕЛ Owned by Ацо Мисајловски: сопственикЕм Медиа ДООЕЛ<span class='link-type'>Owned by</span>Ацо Мисајловски сопствениксопственикМОБИКО Owned by Жарко Луковски: сопственикМОБИКО<span class='link-type'>Owned by</span>Жарко Луковски сопствениксопственикЕм Медиа ДООЕЛ Owned by Портал Курир: издавачЕм Медиа ДООЕЛ<span class='link-type'>Owned by</span>Портал Курир издавачиздавачСашо Мијалков, дир. на УБК Family Жарко Луковски: кумСашо Мијалков, дир. на УБК<span class='link-type'>Family</span>Жарко Луковски кумкумНВСПНВСП Владислав СтајковиќВладиславСтајковиќ Ацо МисајловскиАцоМисајловски К3 ТВ - КумановоК3 ТВ -Куманово Радио Слободна МакедонијаРадиоСлободнаМакедонија СГС агенција за обезбедувањеСГС агенцијазаобезбедување Ексико ДООЕЛЕксико ДООЕЛ Владо Мисајловски - држ.секретар Мин. за транспортВладоМисајловски -држ.секретарМин. затранспорт Ем Медиа ДООЕЛЕм МедиаДООЕЛ Портал КурирПортал Курир МОБИКОМОБИКО Жарко ЛуковскиЖаркоЛуковски Сашо Мијалков, дир. на УБКСашоМијалков, дир.на УБК Финзи, издавач на НетптресФинзи,издавач наНетптрес