სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველი Employee of გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის სამსახური: დანაშაულის ტიპისისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველი <span class='link-type'>Employee of</span>გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის სამსახური დანაშაულის ტიპიდანაშაულისტიპიოქმი Owned by ადმინისტრაციული დანაშაულები: იწერებაოქმი<span class='link-type'>Owned by</span>ადმინისტრაციული დანაშაულები იწერებაიწერებააქტი Owned by სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველი : იწერებააქტი<span class='link-type'>Owned by</span>სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველი იწერებაიწერებააქტი Owned by ადგილობრივი პროკურატურა: გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დათვლააქტი<span class='link-type'>Owned by</span>ადგილობრივი პროკურატურა გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დათვლაგარემოსთვისმიყენებულიზიანისდათვლაადმინისტრაციული დანაშაულები Owned by გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის სამსახური: დანაშაულის ტიპიადმინისტრაციული დანაშაულები<span class='link-type'>Owned by</span>გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის სამსახური დანაშაულის ტიპიდანაშაულისტიპიაქტი Owned by ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური: გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დათვლააქტი<span class='link-type'>Owned by</span>ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დათვლაგარემოსთვისმიყენებულიზიანისდათვლაოქმი named სასამართლო: ეგზავნებაოქმი<span class='link-type'>named</span>სასამართლო ეგზავნებაეგზავნებაზედამხედველობის წარმომადგენელი named სასამართლო: ესწრება სხდომასზედამხედველობის წარმომადგენელი <span class='link-type'>named</span>სასამართლო ესწრება სხდომასესწრებასხდომასსასამართლო named ადგილობრივი პროკურატურა: ეგზავნებასასამართლო<span class='link-type'>named</span>ადგილობრივი პროკურატურა ეგზავნებაეგზავნებაფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური named სასამართლო: ეგზავნებაფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური<span class='link-type'>named</span>სასამართლო ეგზავნებაეგზავნებაშეიძლება სამინისტროს წარმომადგენელი დაესწროს named სასამართლო: დაესწროსშეიძლება სამინისტროს წარმომადგენელი დაესწროს <span class='link-type'>named</span>სასამართლო დაესწროსდაესწროსსასამართლოს განაშენი, სადაც აღწერილია ჯარიმის ოდენობა named სასამართლო: გადაწყვეტილებასასამართლოს განაშენი, სადაც აღწერილია ჯარიმის ოდენობა<span class='link-type'>named</span>სასამართლო გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებასასამართლოს დადგენილება named სასამართლო: გადაწყვეტილებასასამართლოს დადგენილება<span class='link-type'>named</span>სასამართლო გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებასასამართლოს დადგენილება Owned by გარემოს დაცვის სამინისტროში: იგზავნებასასამართლოს დადგენილება<span class='link-type'>Owned by</span>გარემოს დაცვის სამინისტროში იგზავნებაიგზავნებასასამართლოს განაშენი, სადაც აღწერილია ჯარიმის ოდენობა Owned by გარემოს დაცვის სამინისტროში: არ იგზავნებასასამართლოს განაშენი, სადაც აღწერილია ჯარიმის ოდენობა<span class='link-type'>Owned by</span>გარემოს დაცვის სამინისტროში არ იგზავნებაარ იგზავნებაგარემოსდაცვითი ზედამხედველობის სამსახურიგარემოსდაცვითიზედამხედველობისსამსახური სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველი სისხლისსამართლისდანაშაულისნიშნების შემცველი ადმინისტრაციული დანაშაულებიადმინისტრაციულიდანაშაულები ოქმიოქმი აქტიაქტი ადგილობრივი პროკურატურაადგილობრივიპროკურატურა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურიფინანსთასამინისტროსსაგამოძიებოსამსახური სასამართლოსასამართლო სასამართლოსასამართლო ზედამხედველობის წარმომადგენელი ზედამხედველობისწარმომადგენელი შეიძლება სამინისტროს წარმომადგენელი დაესწროს შეიძლებასამინისტროსწარმომადგენელიდაესწროს სასამართლოს განაშენი, სადაც აღწერილია ჯარიმის ოდენობასასამართლოსგანაშენი, სადაცაღწერილიაჯარიმის ოდენობა სასამართლოს დადგენილებასასამართლოსდადგენილება გარემოს დაცვის სამინისტროშიგარემოს დაცვისსამინისტროში გარემოს დაცვის სამინისტროშიგარემოს დაცვისსამინისტროში